ROZEZNANIE RYNKU - KURS KOSMETYCZNY - PIELĘGNACJA I OPRAWA OKA WRAZ Z PRZEDŁUŻANIEM RZĘS

ROZEZNANIE RYNKU z dnia 08.03.2023 r.

Firma JMM Sp. z o. o. realizuje projekt OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA nr RPWP.07.01.02-30-0125/22 (zwany w dalszej części Projektem) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 7: włączenie społeczne 7.1. Aktywna integracja, Poddziałania 7.1.2.Aktywna integracja– projekty konkursowe.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup 1 miejsca szkoleniowego na kursie kosmetycznym -  pielęgnacja i oprawa oka wraz z przedłużaniem rzęs (min. 70h max 80h).

Celem jest uzyskanie przez uczestnika kwalifikacji potwierdzonych egzaminem przeprowadzonym po zakończeniu kursu i zdobycie certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego zdobycie kwalifikacji. Szkolenie / kurs musi prowadzić do uzyskania kwalifikacji zgodnie z Załącznikiem 8 do Wytycznych w zakresie monitorowania "Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego".

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie oferty na organizację szkolenia / kursu (w wycenie powinno zawierać się wynagrodzenie trenera, wynajem sali oraz materiały szkoleniowe wraz z kosztem przeprowadzenia egzaminu końcowego).

Przewidywany termin uruchomienia szkolenia / kursu: nie wcześniej, niż min. 7 dni od przesłania niniejszego rozpoznania, nie później niż 1 miesiąc.

UWAGA: Zamawiający w ramach niniejszego postępowania nie zobowiązuje się do zakupu konkretnej liczby miejsc szkoleniowych, gdyż uzależnione jest to od wniosków płynących z indywidualnych ścieżek reintegracji (IŚR) opracowanych dla uczestników zgłaszających się do udziału w projekcie.

Termin realizacji umowy: Od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31.08.2023 r. 

Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny/zewnętrzny nie jest wliczany do godzin szkolenia.

Tryb szkolenia: weekendowy

Wymogi w zakresie wykonawcy:

 • Posiada status  instytucji  szkoleniowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dn.  20  kwietnia  2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowych oraz niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń zawodowych i/lub specjalistycznych o ile specyfika danego szkolenia tego wymaga,
 • Zapewnienie sali wyposażonej w sprzęt i oprogramowanie adekwatne do przedmiotu
 • szkolenia
 • Przeprowadzenie szkolenia przez trenera/-ów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji.  Trener realizujący szkolenie powinien posiadać kierunkowe wykształcenie wyższe / zawodowe wymagane dla danej tematyki szkolenia lub certyfikat/zaświadczenie/inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia i przeprowadził, w sposób należyty, szkolenia odpowiadające tematyce szkolenia zaplanowanego w projekcie w przeciągu trzech lat w łącznym wymiarze 300 h.
 • Zapewnienie uczestnikowi przerwy regeneracyjnej i materiałów szkoleniowych adekwatnych do danego typu zajęć,
 • Program szkolenia powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego dot. organizowania i przeprowadzania kursów w danym zakresie,
 • Przeprowadzenie i opłacenie egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje, zgodnie z Załącznikiem 8 do Wytycznych w zakresie monitorowania "Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego".
 • Wydanie uczestnikowi zaświadczenia, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje,

Do wyceny proszę załączyć także PROGRAM, PROPONOWANY HARMONOGRAM KURSÓW oraz CV/SYLWETKĘ KADRY TRENERSKIEJ oraz ANKIETĘ.

Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 18.03.2023 r. na adres email: biuro@jmm.net.pl oraz osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: JMM Sp. z o. o., ul. Żurawinowa 10, 62-070 Palędzie.

Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/OWDZ

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Wykaz godzin trenerskich wraz z CV trenera
 3. Wzór umowy
 4. Wzór programu szkolenia
 5. Ankieta badająca zdolność organizacyjną w związku z powierzeniem danych osobowych

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:
Marta Lewandowska
tel: 660 713 090
e-mail: biuro@jmm.net.pl

UWAGA!

W związku z przepisem art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), z udziału w rozeznaniu rynku wykluczeni są przedsiębiorcy i osoby fizyczne, względem których stosowane są środki sankcyjne i które figurują na stosownych listach, zarówno unijnych, jak i krajowych.

 

 

Zdjęcie 1

Strony w dziale: