POLITYKA PRYWATNOŚCI / RODO

 POLITYKA PRYWATNOŚCI / RODO

JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski) szanuje prawo do ochrony danych osobowych klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów. W związku z tym przedstawiamy Państwu najważniejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w firmie JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski).

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski).
JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski) przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych każdorazowo identyfikują cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określa czas retencji danych. Państwa dane osobowe przetwarzane są zwykle:

 • ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski), lub działania niezbędne do jej zawarcia (Art. 6 ust. 1 lit. b),
 • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (Art. 6 ust. 1 lit. c),
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (Art. 6 ust. 1 lit. f),
 • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a).

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.
JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski) analizując zagrożenia jakie występują zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji wdrożył adekwatne zabezpieczenia zarówno techniczne jak i organizacyjne mające na celu ochronę Państwa danych osobowych.
Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez wskazany adres poczty elektronicznej rodo@jmm.net.pl.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu Inspektor Ochrony Danych: Marta Lewandowska, tel. 660 713 090, e-mail: rodo@jmm.net.pl

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako Rozporządzenie), uprzejmie informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski) z siedzibą w Palędzie (62-070), przy ul. Żurawinowa 10, NIP: 781-202-04-56, (dalej jako Administrator lub JMM).
We wszelkich sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z JMM listownie na wskazany powyżej adres jej siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@jmm.net.pl.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia umowy i jej realizacji, a podstawą prawną przetwarzania ich przetwarzania jest RODO Art. 6, ust. 1, lit. b).
 • zapewnienia komunikacji pomiędzy stronami a podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora Art. 6, ust. 1 lit. f) RODO
 • windykacji należności a podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora Art. 6, ust. 1 lit. f) RODO
 • spełnienia wymagań prawnych w obszarze księgowości a podstawą prawną ich przetwarzania jest Art. ust. 1, lit. c) RODO.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: współpracy pomiędzy JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski) a Państwem, przedawnienia roszczeń z niej wynikających zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz trwania obowiązków prawnych nałożonych na JMM w szczególności na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:

 • Dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT;
 • Kancelariom prawnym;
 • Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji;
 • Uprawnionym podmiotom na ich uzasadniony wniosek.

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania.

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Rozporządzenia.

Podanie przez państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski).

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych, jak również nie będzie wobec Państwa stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW EFS (2014-2020)

POWR.01.02.01-30-0062/21
RPWP.07.01.02-30-0125/22

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW PO KL

E-kompetencje – szkolenia dla bezrobotnych mieszkanek Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach  realizacji projektu europejskiego „E-kompetencje – szkolenia dla bezrobotnych mieszkanek Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie” na podstawie Pani/Pana zgody uzyskanej na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski), z siedzibą w Palędzie przy ul. Żurawinowa 10;
 2. Dane osobowe jakie będą przetwarzane to Pani/Pana: imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel;
 3. Inspektor Ochrony Danych : Marta Lewandowska, e-mail : rodo@jmm.net.pl, Tel.: 660 713 090
 4. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest możliwość udokumentowania kwalifikowalności wydatków w ramach projektu PO KL w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia 31.12.2020;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.;
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, zależne wyłącznie od Pani/Pana zgody, ale konsekwencją niepodania ich będzie brak możliwości wzięcia udziału w projekcie.
E-kompetencje – szkolenia dla mieszkanek Gminy Bobrowice

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach  realizacji projektu europejskiego „E-kompetencje – szkolenia dla bezrobotnych mieszkanek Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie” na podstawie Pani/Pana zgody uzyskanej na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski), z siedzibą w Palędzie przy ul. Żurawinowa 10;
 2. Dane osobowe jakie będą przetwarzane to Pani/Pana: imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel;
 3. Inspektor Ochrony Danych : Marta Lewandowska, e-mail : rodo@jmm.net.pl, Tel.: 660 713 090
 4. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest możliwość udokumentowania kwalifikowalności wydatków w ramach projektu PO KL w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia 31.12.2020;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.;
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, zależne wyłącznie od Pani/Pana zgody, ale konsekwencją niepodania ich będzie brak możliwości wzięcia udziału w projekcie.
E-kompetencje – szkolenia dla mieszkanek Gminy Krosno Odrzańskie

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach  realizacji projektu europejskiego „E-kompetencje – szkolenia dla bezrobotnych mieszkanek Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie” na podstawie Pani/Pana zgody uzyskanej na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski), z siedzibą wPalędzie przy ul. Żurawinowa 10;
 2. Dane osobowe jakie będą przetwarzane to Pani/Pana: imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel;
 3. Inspektor Ochrony Danych : Marta Lewandowska, e-mail : rodo@jmm.net.pl, Tel.: 660 713 090
 4. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest możliwość udokumentowania kwalifikowalności wydatków w ramach projektu PO KL w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia 31.12.2020;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.;
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, zależne wyłącznie od Pani/Pana zgody, ale konsekwencją niepodania ich będzie brak możliwości wzięcia udziału w projekcie.
NOWA DROGA – szkolenia dla mieszkańców Gminy Grabów

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach  realizacji projektu europejskiego „E-kompetencje – szkolenia dla bezrobotnych mieszkanek Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie” na podstawie Pani/Pana zgody uzyskanej na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski), z siedzibą w Palędzie przy ul. Żurawinowa 10;
 2. Dane osobowe jakie będą przetwarzane to Pani/Pana: imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel;
 3. Inspektor Ochrony Danych : Marta Lewandowska, e-mail : rodo@jmm.net.pl, Tel.: 660 713 090
 4. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest możliwość udokumentowania kwalifikowalności wydatków w ramach projektu PO KL w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia 31.12.2020;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.;
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, zależne wyłącznie od Pani/Pana zgody, ale konsekwencją niepodania ich będzie brak możliwości wzięcia udziału w projekcie.
E-KOMPETENCJE - szkolenia dla mieszkanek Gminy Grabów

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach  realizacji projektu europejskiego „E-kompetencje – szkolenia dla bezrobotnych mieszkanek Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie” na podstawie Pani/Pana zgody uzyskanej na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JMM Mariusz Lewandowski, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 33/50;
 2. Dane osobowe jakie będą przetwarzane to Pani/Pana: imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel;
 3. Inspektor Ochrony Danych : Marta Lewandowska, e-mail : rodo@jmm.net.pl, Tel.: 660 713 090
 4. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest możliwość udokumentowania kwalifikowalności wydatków w ramach projektu PO KL w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia 31.12.2020;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.;
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, zależne wyłącznie od Pani/Pana zgody, ale konsekwencją niepodania ich będzie brak możliwości wzięcia udziału w projekcie.
NOWA DROGA – szkolenia dla mieszkańców obszarów wiejskich

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach  realizacji projektu europejskiego „E-kompetencje – szkolenia dla bezrobotnych mieszkanek Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie” na podstawie Pani/Pana zgody uzyskanej na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JMM Mariusz Lewandowski, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 33/50;
 2. Dane osobowe jakie będą przetwarzane to Pani/Pana: imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel;
 3. Inspektor Ochrony Danych : Marta Lewandowska, e-mail : rodo@jmm.net.pl, Tel.: 660 713 090
 4. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest możliwość udokumentowania kwalifikowalności wydatków w ramach projektu PO KL w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia 31.12.2020;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.;
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, zależne wyłącznie od Pani/Pana zgody, ale konsekwencją niepodania ich będzie brak możliwości wzięcia udziału w projekcie.
NOWA DROGA – szkolenia dla mieszkanek Połęcka, Maszewa, Bytomca i Lubogoszczy

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach  realizacji projektu europejskiego „E-kompetencje – szkolenia dla bezrobotnych mieszkanek Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie” na podstawie Pani/Pana zgody uzyskanej na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JMM Mariusz Lewandowski, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 33/50;
 2. Dane osobowe jakie będą przetwarzane to Pani/Pana: imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel;
 3. Inspektor Ochrony Danych : Marta Lewandowska, e-mail : rodo@jmm.net.pl, Tel.: 660 713 090
 4. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest możliwość udokumentowania kwalifikowalności wydatków w ramach projektu PO KL w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia 31.12.2020;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.;
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, zależne wyłącznie od Pani/Pana zgody, ale konsekwencją niepodania ich będzie brak możliwości wzięcia udziału w projekcie.
NOWA DROGA – szkolenia dla mieszkanek Wężysk, Czarnowa, Sarbii, Chojny

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach  realizacji projektu europejskiego „E-kompetencje – szkolenia dla bezrobotnych mieszkanek Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie” na podstawie Pani/Pana zgody uzyskanej na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JMM Mariusz Lewandowski, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 33/50;
 2. Dane osobowe jakie będą przetwarzane to Pani/Pana: imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel;
 3. Inspektor Ochrony Danych : Marta Lewandowska, e-mail : rodo@jmm.net.pl, Tel.: 660 713 090
 4. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest możliwość udokumentowania kwalifikowalności wydatków w ramach projektu PO KL w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia 31.12.2020;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.;
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, zależne wyłącznie od Pani/Pana zgody, ale konsekwencją niepodania ich będzie brak możliwości wzięcia udziału w projekcie.
WINDOWS - MOJE OKNO NA ŚWIAT. Szkolenia dla mieszkanek Gminy Wodynie

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach  realizacji projektu europejskiego „E-kompetencje – szkolenia dla bezrobotnych mieszkanek Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie” na podstawie Pani/Pana zgody uzyskanej na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JMM Mariusz Lewandowski, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 33/50;
 2. Dane osobowe jakie będą przetwarzane to Pani/Pana: imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel;
 3. Inspektor Ochrony Danych : Marta Lewandowska, e-mail : rodo@jmm.net.pl, Tel.: 660 713 090
 4. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest możliwość udokumentowania kwalifikowalności wydatków w ramach projektu PO KL w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia 31.12.2020;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.;
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, zależne wyłącznie od Pani/Pana zgody, ale konsekwencją niepodania ich będzie brak możliwości wzięcia udziału w projekcie.
WINDOWS - MOJE OKNO NA ŚWIAT. Szkolenia dla mieszkanek Gminy Kotuń

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach  realizacji projektu europejskiego „E-kompetencje – szkolenia dla bezrobotnych mieszkanek Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie” na podstawie Pani/Pana zgody uzyskanej na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JMM Mariusz Lewandowski, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 33/50;
 2. Dane osobowe jakie będą przetwarzane to Pani/Pana: imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel;
 3. Inspektor Ochrony Danych : Marta Lewandowska, e-mail : rodo@jmm.net.pl, Tel.: 660 713 090
 4. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest możliwość udokumentowania kwalifikowalności wydatków w ramach projektu PO KL w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia 31.12.2020;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.;
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, zależne wyłącznie od Pani/Pana zgody, ale konsekwencją niepodania ich będzie brak możliwości wzięcia udziału w projekcie.

 

Strony w dziale: