ROZEZNANIE RYNKU - PORADNICTWO OBYWATELSKIE (Projekt OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA)

ROZEZNANIE RYNKU z dnia 21.02.2023 r.

W związku z realizacją projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA nr RPWP.07.01.02-30-0125/22 (zwany w dalszej części Projektem) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 7: włączenie społeczne 7.1. Aktywna integracja, Poddziałania 7.1.2.Aktywna integracja– projekty konkursowe, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na  świadczenie usług poradnictwa obywatelskiego dla Uczestników Projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA.

Tryb zamówienia:  Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest w oparci o rozeznanie rynku oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

 • liczba osób objętych poradnictwem: 1- 60 osób,
 • Liczba godzin doradztwa: średnio 6 godzin przydających na 1 uczestnika (1 godzina rozumiana jest jako godzina zegarowa, tj. 60 min),
 • Doradztwo będzie realizowane w salach zapewnionych przez Zamawiającego zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego.

Termin realizacji umowy: Od dnia podpisania umowy, nie później niż do zakończenia realizacji projektu, który na dzień przeprowadzenia niniejszego rozpoznania przypada na dnia 31.08.2023 r.  Terminarz spotkań oraz będzie ustalany indywidualnie pomiędzy Doradcą a uczestnikiem z obowiązkiem uprzedniego poinformowania Zamawiającego o miejscu (na terenie woj. wielkopolskiego) i terminie/wymiarze spotkania.

Wymagania wobec doradcy zawodowego:

 • wykształcenie wyższe/ wyższe kierunkowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie wsparcia;
 • min. 300 godzin poradnictwa udzielonego przez konkretnego, wskazanego w ofercie doradcę w zakresie prowadzenia usług w obszarze poradnictwa obywatelskiego w okresie ostatnich 2 latach;
 • wypełnianie dokumentacji projektu zgodnie ze wzorami przekazanymi przez Zamawiającego;
 • dostarczanie pełnej dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego w terminie 7 dni od zakończenia usługi;
 • wypełnianie karty doradztwa z udzielonej usługi;
 • uczestnictwo w działaniach ewaluacyjnych projektu (odpowiadanie na maile, telefony, udział w spotkaniach podsumowujących, wypełnianie sprawozdań, ankiet ewaluacyjnych);
 • ochrona danych osobowych oraz współpraca z personelem projektu;
 • informowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej;
 • prawidłowa i efektywna realizacja powierzonych zadań;

Do oferty należy załączyć CV kandydata/kandydatów na doradcę potwierdzające spełnienie kryterium wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego. Wzór CV załączono do niniejszego zapytania jako Załącznik nr 2.

Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 03.03.2023 r. na adres email: biuro@jmm.net.pl, lub złożenie oferty osobiście lub przesłanie pocztą tradycyjną na adres: JMM Sp. z o. o., ul. Żurawinowa 10, 62-070 Palędzie (liczy się data wpływu oferty do zamawiającego).

Więcej informacji o projekcie:

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Wzór CV na doradcę
 3. Wzór umowy
 4. Oświadczenie o niepodleganiu sankcjom w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

UWAGA!

W związku z przepisem art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), z udziału w rozeznaniu rynku wykluczeni są przedsiębiorcy i osoby fizyczne, względem których stosowane są środki sankcyjne i które figurują na stosownych listach, zarówno unijnych, jak i krajowych.

 

 Aktualizacja 05.03.2023:

Beneficjent dokonał wyboru złożonej oferty na podstawie przyjętych kryteriów. W oparciu o ustalone w rozpoznaniu kryteria wybrano wykonawcę: Małgorzata Pawłowska.  Wybrany Oferent spełnia wszystkie wymagania i kryteria określone w rozpoznaniu. Oferent nie podlega wykluczeniu. Zaproponowana przez wybranego Oferenta cena (80 zł brutto) jest ceną rynkową.

 

ręce, dokument, papier

Strony w dziale: