znaki UE
Z POWER-em do pracy!

Opis projektu

Rekrutacja do Projektu jest prowadzona od 01.01.2022 r. do 31.01.2023 r.
Projekt realizowany przez JMM Sp.z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego – na podstawie umowy z dnia 25 listopada 2021 r., nr POWR.01.02.01-08-0013/21-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość Projektu:
1 473 600,00 zł
Dofinansowanie:
1 399 920,00 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich:
1 241 950,08zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa:
157 969,92 zł
oznaczenie PL
Okres realizacji projektu:
od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.
Obszar realizacji projektu

Obszar realizacji projektu – województwo wielkopolskie.

mapa woj. wielkopolskiego
Cel projektu

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 120 osób w wieku 15-29 lat, zamieszkujących /uczących się na terenie województwa wielkopolskiego do 30.06.2023r.
Realizacja celu Projektu przyczyni się do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy.

Do kogo kierujemy projekt

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • bierne zawodowo (w tym osoby z niepełnosprawnością), które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą (nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy),

 • zamieszkałe na terenie województwa wielkopolskiego,

 • w wieku od 15 do 29 lat.

Do udziału w projekcie nie możemy zakwalifikować osób, które:

 • tym samym czasie są uczestnikiem innego projektu aktywizacji zawodowej współfinansowanego z EFS

 • należeć do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddz.1.3.1 POWER (szczegóły opisujemy w Regulaminie Projektu)

Wsparcie w ramach projektu

Zakres działań oraz formy wsparcia przewidziane w ramach realizacji projektu:

 • identyfikacja potrzeb Uczestników projektu – opracowanie IPD (indywidualnego planu działania) dla każdego Uczestnika projektu, przez doradcę zawodowego

 • pośrednictwo pracy

 • staże zawodowe  trwające minimum 3 miesiące

  • stypendium stażowe – 1 649,34 zł/mc,

 • szkolenia zawodowe

  • stypendium szkoleniowe – około 10,50 zł /h

 • zwrot kosztów dojazdu dla uczestników dojeżdżających na staże i szkolenia zawodowe,

 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do 7 lat lub osobą zależną.

 • wsparcie psychologiczne/mentorskie

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Biuro projektu, siedziba Beneficjenta oraz wszystkie miejsca, w których udzielane jest wsparcie dla Uczestników Projektu jest w pełni dostosowane architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Budynki posiadają stanowiska postojowe dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane na skraju zgrupowania pozostałych miejsc postojowych, wejścia do budynku znajdują się na poziomie terenu wokół budynku, nie ma progów ograniczających wjazd wózkiem inwalidzkim a szerokość drzwi wejściowych czy wind jest odpowiednia dla osób poruszających się wózkiem inwalidzkim. Na korytarzach nie ma wystających gablot, reklam, elementów dekoracji, które mogłyby być przeszkodą dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo istnieje możliwość uczestniczenia we wszystkich rodzajach wsparcia oferowanego w projekcie z psem asystującym.
Dla osób głuchych, niemych oraz głuchoniemych istnieje możliwość zapewnienia pomocy tłumacza języka migowego. Dodatkowo stosuje się  uproszczone procedury administracyjne dostosowane poziomu zrozumiałego dla osób z wadą słuchu.

W przypadku występowania innych trudności, które uniemożliwiają dostęp do projektu lub specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, celem zapewnienia stosowanego komfortu prosimy o kontakt.

Komunikacja z potencjalnymi uczestnikami projektu jest możliwa przez następujące  kanały komunikacji:

Z wykorzystaniem telefonu 660713090 (również SMS);
e-mail: power@jmm.net.pl.;

za pośrednictwem mediów społecznościowych:

 • facebook.com/powerwlkp

 • https://m.me/powerwlkp

oraz osobiście w Biurze Projektu w Palędziu, ul. Żurawinowa 10, 62-070 Palędzie.

Strony w dziale: