AKCJA ZAWODOWA TRANSFORMACJA

logotypy UE, RP, logo małopolski
zdobywanie szczytów, zwycięzca na szczycie

Opis projektu

Firma JMM Sp. z o. o. realizuje projekt pn. AKCJA ZAWODOWA TRANSFORMACJA.

Założone rezultaty projektu to:

 • poprawa sytuacji społecznej u 111 kobiet i 69 mężczyzn
 • podniesienie kompetencji/kwalifikacji przez 63 kobiety i  342 mężczyzn w kierunku zgodnym z potrzebami lokalnych rynków pracy
 • podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia przez 120 kobiet i 230 mężczyzn
 • utworzenie i utrzymanie przez okres min. 12 m-cy 192 nowych przedsiębiorstw na terenie Małopolski Zachodniej.
Wartość Projektu:
18 085 993,47 zł
Dofinansowanie:
17 181 693,79 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich:
15 373 094,44 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa:
1 808 599,35 zł
flaga PL, orzeł
Okres realizacji projektu:
01.02.2024 r. – 31.01.2027 r.
Obszar realizacji projektu

Projekt jest skierowany do osób pracujących lub mieszkających lub uczących się na terenie województwa małopolskiego – Małopolski Zachodniej, tj. na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego.

mapa powiatów realizacji projektu
Cel projektu

Głównym celem projektu jest złagodzenie do 31.01.2027 r. społecznych i gospodarczych skutków transformacji Małopolski Zachodniej w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu poprzez wdrożenie kompleksowego programu transformacji dla mieszkańców Małopolski Zachodniej, w tym 50 kobiet i 450 mężczyzn zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia, zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników z branż/sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych, 150 biernych zawodowo kobiet zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym z ww. osobami oraz 50 osób nienależących do ww. grup, chcących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Małopolsce Zachodniej.

Do kogo kierujemy projekt

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby pracujące lub mieszkające lub uczące się na terenie Małopolski Zachodniej, tj. powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, nieotrzymujące równolegle wsparcia o analogicznym celu/charakterze w projekcie współfinansowanym w ramach Funduszy na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) [np. z programu śląskiego] oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (zwłaszcza w ramach Działania 6.1,6.2,6.4,6.6 typ B FEM 2021-2027) oraz spełniające co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 • Posiadać status osoby przewidzianej do zwolnienia/zagrożonej zwolnieniem z branż/sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych tj. o głównym PKD wskazanym poniżej
 • Posiadać status osoby zwolnionej z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika nie wcześniej niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu
 • Posiadać status osoby biernej zawodowo zamieszkującej we wspólnym gospodarstwie domowym z osobami wskazanymi powyżej
 • Posiadać status osoby pracującej, biernej zawodowo lub osoby bezrobotnej zainteresowanej założeniem działalności gospodarczej na terenie Małopolski Zachodniej
 • Niespełnianie przesłanek wykluczających możliwość otrzymania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Szczegółowy opis grup docelowych:

A) 240 kobiet i 460 mężczyzn pracujących/mieszkających/uczących się na terenie woj. małopolskiego  – Małopolski Zachodniej w tym:

 40 kobiet, 340 mężczyzn przewidzianych do zwolnienia/zagrożonych zwolnieniem i 10 kobiet, 110 mężczyzn zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu. Na warunkach preferencyjnych będą przyjmowane:

 • osoby  przewidziane do zwolnienia/zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu
 • mężczyźni
 • osoby na stanowiskach robotniczych
 • osoby wieku 50+
 • osoby do 30 r.ż.

B) 150 osób (150 kobiet) biernych zawodowo zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym z w/w osobami

C) 50 osób (40 kobiet,10 mężczyzn) nienależących do ww. grup, chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Małopolski Zachodniej, w tym 25 kobiet i 5 mężczyzn bezrobotnych/biernych zawodowo i 15 kobiet i 5 mężczyzn pracujących. 

Preferencja dla:

 • kobiet
 • osób bezrobotnych i biernych zawodowo
 • osób, które zamierzają zarejestrować działalność gospodarczą w miastach średnich/gminach górniczych Małopolski Zachodniej
 • osób z niepełnosprawnościami (OzN)


Ze wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie mogą skorzystać osoby, które spełniają przesłanki wykluczające możliwość udzielenia ww. wsparcia - więcej informacji o przesłankach wykluczających możliwość ubiegania się o dotację jest zawarta w Regulaminie oraz Załączniku nr 7 do Regulaminu.
 

Sprawdź PKD

– sekcja B Górnictwo i wydobywanie (Działy 05, 06, 07, 09)

 • Dział 05 – Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego
 • Dział 06 – Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego
 • Dział 07 – Górnictwo rud metali
 • Dział 09 – Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

– sekcja C – 28.92 Z (Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa),

– sektory i podsektory energochłonne – zgodnie z Informacją Prezesa URE to: 24.10, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45, 24.51, 20.13, 17.11, 17.12, 19.20, 23.14., 20.11

 • 24.10 Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
 • 24.42 A Produkcja aluminium hutniczego
 • 24.42 B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
 • 24.43 Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny
 • 24.44 Z Produkcja miedzi
 • 24.45 Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
 • 24.51 Z Odlewnictwo żeliwa
 • 20.13 Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • 17.11 Z Produkcja masy włóknistej
 • 17.12 Z Produkcja papieru i tektury
 • 19.20 Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • 23.14 Z Produkcja włókien szklanych
 • 20.11 Z Produkcja gazów technicznych.

Wsparcie w ramach projektu

WSPARCIE JAKIE OFERUJEMY W RAMACH PROJEKTU

 • płatne 3-miesięczne staże zawodowe ze stypendium stażowym
 • szkolenia zawodowe (śr. 96 godz.) ze stypendium szkoleniowym
 • wsparcie pośrednika pracy
 • poradnictwo psychologiczne
 • poradnictwo zawodowe: indywidualne oraz grupowe
 • doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy (max. 42 034,56 zł na stanowisko)
 • subsydiowane zatrudnienie (max. 62 167,68 zł/1 osoba)
 • wsparcie szkoleniowe i doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
 • jednorazowe dotacje na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej w wysokości do 42 034,56 zł
   

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Firma JMM Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostępność internetową oraz architektoniczną.
Biuro projektu, w którym realizowane jest wsparcie oraz infrastruktura dostosowane są do osób z niepełnosprawnościami. Budynek posiada podjazd, odpowiednią szerokość drzwi, przystosowaną toaletę, zapewnione miejsca do odpoczynku, schody zaopatrzone są w balustrady/poręcze, na korytarzach nie ma wystających gablot, reklam, elementów, które mogłyby być przeszkodą, istnieje możliwość wstępu z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
W budynku nie ma progów ograniczających wjechanie wózkiem inwalidzkim, bezpośrednio przed budynkiem znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, kolejne 1 miejsce parkingowe przy głównej ulicy.
Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami firma JMM Sp. z o.o. zapewnia obsługę w formie określonej w tym wniosku. 
Pracownicy biura pomagają osobom z niepełnosprawnościami np. w wypełnieniu dokumentów, dokumenty promocyjno-informacyjne opracowane są w sposób prosty i łatwy. Na każdym etapie realizacji projektu pracownicy służą pomocą oraz używają zrozumiałych słów i prostych komunikatów.
Osoby z niepełnosprawnościami mogą na etapie wypełniania formularza zgłoszeniowego poinformować pracowników projektu o dodatkowych potrzebach umożliwiających im udział w projekcie:

 • w przypadku osób głuchoniemych – prosimy o wcześniejsze ustalenia terminu spotkania w celu zapewniania tłumacza polskiego języka migowego
 • zapewniamy możliwość wejścia i uczestniczenia z psem asystującym
 • w przypadku konieczności zapewnienia asystenta prosimy o wcześniejsze ustalenia terminu spotkania
 • pracownicy zostali przeszkoleni z podstawowych zasad komunikacji i właściwego zachowania wobec osób z niepełnosprawnościami
 • materiały informacyjno-promocyjne są przygotowane, w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, opisane prostym i łatwym językiem
 • używany język jest zrozumiały dla przeciętnego obywatela (zawiera jak najmniej specjalistycznego słownictwa, unika się skomplikowanej składni, zachowuje naturalny szyk zdania)
 • w przypadku innego rodzaju zapotrzebowania związanego z niepełnosprawnością prosimy o kontakt z naszymi pracownikami, którzy dołożą wszelkich starań, aby usprawnić udział w projekcie
 • zapewniamy wsparcie dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami

Jak do nas dojechać?
Biuro Projektu JMM Sp. z o.o. zlokalizowane jest w ścisłym centrum Olkusza, ul. Bylicy 1 (dawna bursa), pokój 308 (parter).
Biuro mieści ok. 800 metrów od dworca PKP/PKS oraz w odległości ok. 500 metrów od zajezdni autobusowej Olkusz SUPERSAM – które są głównymi punktami komunikacyjnymi w Olkuszu. 
Przystankiem zlokalizowanym najbliżej naszego biura (ok 120 m.) jest Olkusz – SKARBEK. Obsługuje on takie linie jak: M, PS, 460, 461, 464, G, 465. 
Szczegółowy rozkład komunikacji miejskiej w Olkuszu znajduje się na stronie http://www.zkgkm-olkusz.pl/rozklad/

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej skontaktuj się z nami:
 tel. 32 442 00 27, email: fst@jmm.net.pl

 

Dokumenty

   Terminy naborów i sposób składania wniosków (Biznesplanów)
   I nabór 10-17 czerwca 2024 r. Dopuszczalne formy składania wniosków do naboru opisane zostały szczegółowo w Regulaminie §4.
   Komisja oceny wniosków (Biznesplanów)
   Komisja naboru I - termin posiedzenia: 18-24 czerwca 2024r.
   Wyniki oceny wniosków (Biznesplanów)
   Wyniki naboru I
   Podmioty zaangażowane w realizację projektu
   Wykaz podmiotów

   Kontakt

   Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie czytelnie wypełnionych w języku polskim i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

   • wypełniony i podpisany FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wraz z oświadczeniami oraz wymaganymi załącznikami
   • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub potwierdzenie wygenerowane z Platformy Usług Elektronicznych ZUS w przypadku osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy, uwzględniające adres zamieszkania (instrukcja wygenerowania zaświadczenia z PUE ZUS: https://www.youtube.com/watch?v=mCqTC7763Fg) lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej w dniu jego wydania, w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotnej w urzędzie pracy, uwzględniające adres zamieszkania lub zaświadczenie od pracodawcy uwzględniające adres zamieszkania (wg wzoru z Załącznika nr 6 – nie dotyczy osób niepracujących)

   Dokumentację zgłoszeniową kandydaci składają w oryginale w jednym egzemplarzu osobiście w Biurze Projektu, listownie pocztą na adres Biura Projektu, elektronicznie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

   Pracownicy Biura Projektu przyjmują dokumenty:

   • poniedziałek w godzinach 10:00-18:00
   • wtorek-piątek w godzinach 08:00-15:00
   • 1-a sobota miesiąca w godzinach 10:00-14:00

   Obserwuj nasze social media: https://www.facebook.com/jmmspzoo/?locale=pl_PL

   #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #AkcjaZawodowaTransformacja

   Strony w dziale: